[Back]   [Comments]  [Print]

NEWS ADMIN

Mahamad Rodzi Abdul Ghani

DATE

03/04/2002

NEWS PROVIDER

Mahamad Rodzi Abdul Ghani

NEWS SOURCE

NULL

CATEGORY

HEADLINE

PERANGKAAN RASMI MPOB BAGI INDUSTRI SAWIT MALAYSIA
Sebagai sebuah badan penyelidikan dan pembangunan serta pelesenan danpemantauan, MPOB sangat aktif dalam menyedia dan membentang kertaskerjadan laporan, sama ada di dalam dan di luar negeri berhubung industri sawitMalaysia. Dengan itu penyelarasan perangkaan dalam semua laporan-laporanyang dikeluarkan oleh MPOB sangatlah penting.

Ketua Pengarah telah menetapkan bahawa semua perangkaan yang terdapat didalam Laman Web MPOB, Review of the Malaysian Oil Palm Industry danMalaysian Oil Palm Statistics digunapakai sebagai perangkaan rasmi MPOB.

Sebagai contoh, perangkaan-perangkaan berikut bagi tahun 2001 perlulahdigunapakai secara rasmi:

Hasil BTS (FFB Yield) = 19.14 TM/haHasil MSM (CPO Yield) = 3.66 TM/haKadar Perahan Minyak Sawit (OER) = 19.22%Kadar Perolehan Isirong Sawit (KER) = 5.48%Negara Pasaran Eksport Minyak Sawit = 129 negara

Pertanyaan lanjut bolehlah ditujukan kepada pegawai-pegawai berikut:

En. Jamil Nordin - Harga, Eksport(email: njamil@mpob.gov.my)

En. Chang Lin Chong - Keluasan, Pengeluaran, Stok dll(email: chang@mpob.gov.my)